HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
MVO
Dit thema kenmerkt zich door een groeiende belangstelling. Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat de leverancier aantoonbaar maakt met dit thema bezig te zijn. Wat is MVO eigenlijk en waar moet je dan allemaal aan voldoen? Er zijn zeven kernonderwerpen opgenomen binnen MVO. Deze zijn:

1. Goed bestuur (Organizational governance)
   Goed bestuur omvat het gehele systeem van het besturen van een organisatie en de bijbehorende
   besluitvormingsprocessen en daardoor heeft ze invloed op alle andere MVO-kernonderwerpen.
   Goed bestuur gaat over het naar eer en geweten implementeren van wet- en regelgeving, het
   rekenschap afleggen van resultaten/prestaties en het transparant zijn (bijvoorbeeld communiceren
   op basis van welke criteria eigen prestaties geëvalueerd worden). Ook het bevorderen van ethisch
   gedrag en het communiceren richting stakeholders zijn belangrijke elementen van goed bestuur.
   Goede inrichting van de goed bestuur helpt om betere beslissingen te nemen, maar ook bijvoorbeeld
   risico’s en kansen beter te identificeren en te managen. Tot slot kan door goed bestuur ook de
   relatie met stakeholders verbeteren.

2. Mensenrechten
   Mensenrechten gelden voor alle mensen, ongeacht ras, sexe, origine, kleur, taal, religie, politieke
   mening of status. De rechten zijn universeel en moeten overal toegepast worden. Veel mensenrechten
   zijn met elkaar verbonden. Wanneer iemand bijvoorbeeld geen scholing heeft gehad, betekent dat
   indirect ook dat het recht op deelnemen in politieke processen wordt bemoeilijkt. Naast
   non-discriminatie, civiele en politieke rechten zoals vrijheid van religie (bijvoorbeeld de mogelijkheid
   hebben om te mogen bidden op het werk) of stemmen, zijn er ook sociale, economische en culturele
   rechten beschreven in ISO 26000. Hierbij valt te denken aan het recht op voedsel of het recht op cultuur.
   Tenslotte worden ook fundamentele rechten gerelateerd aan werken beschreven, zoals
   vakbondsvrijheid, geen kinderarbeid of dwangarbeid.

3. Arbeidsomstandigheden (Labour practices)
   Dit MVO-kernonderwerp komt overeen met arbeidsomstandigheden en omvat dus zaken als arbo,
   gezondheid, veiligheid en de relatie tussen werknemer en werkgever. Het aantoonbaar naleven van
   de ARBO-wet is daarom een speerpunt in dit kernonderwerp.

4. Milieu
   De paragraaf over milieu is anders van opzet dan de ISO 14001-systematiek, wat een
   managementsysteem inhoudt waarmee een organisatie haar milieubelasting kan verminderen.
   In ISO 26000 worden concrete milieuproblemen beschreven, waarbij men voor het oplossen ervan
   eventueel gebruik kan maken van ISO 14001. Zaken als duurzame productie en consumptie,
   voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van onze grondstoffen en klimaatverandering worden
   toegelicht.

5. Eerlijke bedrijfsvoering (Fair operation practices)
   In de beschrijving van dit MVO-kernonderwerp wordt aangegeven hoe corruptie en omkoperij kan
   worden vermeden. Ook wordt aangegeven dat inmenging in politiek op verantwoordelijke manier dient
   plaats te vinden, dus zonder manipulatie, intimidatie of bedreiging. Ook wordt onder "fair operating
   practices" toegelicht dat MVO zo veel mogelijk bevorderd en gepromoot moet worden bij het inkopen of
   op andere plaatsen in de keten. Aangegeven wordt dat dit kan door in de keten voordelen en kosten te
   delen en ondersteuning te bieden voor het verhogen van bewustzijn, eventueel door middel van
   trainingen. Tenslotte valt ook het respect voor eigendomsrechten onder dit MVO-kernonderwerp.

6. Consumenten aangelegenheden
   Ook dit hoofdonderwerp valt uiteen in veel subonderwerpen. Bij "consumenten aangelegenheden"
   betreft het eerlijke marketing, eerlijk en volledig informeren van de klant, beschermen van gezondheid
   en veiligheid van klanten, duurzame consumptie, "labelling", service naar klanten, geschillenoplossing,
   voorkomen van misleiding, werken volgens reclamecodes en de bescherming van klantengegevens
   en privacy.

7. Betrekken locale gemeenschap en regio
   Doelstelling bij dit MVO-kernonderwerp is te zorgen dat lokale gemeenschappen mee kunnen profiteren
   van activiteiten in hun regio. Dit kan door de lokale gemeenschap bij de activiteiten te betrekken.
   Maar dit is ook mogelijk door bij te dragen aan economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling
   (bijvoorbeeld op medisch gebied, voorlichting en medicatie tegen AIDS of hulp bij het bewaren van
   cultureel erfgoed.). Er is een richtlijn opgesteld die invulling geeft aan dit thema namelijk ISO 26000.
   Deze richtlijn is niet certificeerbaar en zal dat in de toekomst naar verwachting ook niet worden.

MVO prestatieladder

Een aantal certificatie-instellingen hebben een norm ontwikkeld, de Prestatieladder genaamd. Deze norm is afgestemd op de principes van de Demingcirkel (Doelstellingen, Systeem van MVO, Indicatoren, Meten en rapporteren).

Er zijn een vijftal niveau's in de norm opgenomen waar je stap voor stap invulling aan kunt geven. Je kunt de mate waarin MVO is doorgevoerd dus afstemmen op de ambitie binnen uw eigen onderneming.

De volgende kernthema's zijn in deze norm opgenomen die allemaal hun eigen indicatoren hebben die tevens in de norm staan vermeld:

   1. Behoorlijk bestuur
   2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
   3. Mensenrechten
   4. Eerlijk zaken doen
   5. Consumenten aangelegenheden
   6. Milieu, grondstoffen, energie en emissies
   7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Bovenstaande lijkt voor sommige (kleine en middelgrootte) organisaties een stap te ver. Echter de activiteiten die je kunt ondernemen om aantoonbaar invulling te geven aan MVO zijn af te stemmen aan de specifieke situatie en ambities op dit thema van uw organisatie.

LQ Projects helpt u graag bij het vorm geven van MVO binnen uw organisatie. Een team van ervaren en deskundige adviseurs zal stap voor stap met u en uw medewerkers aan de slag gaan volgens een vooraf opgesteld plan. Laat u informeren naar de mogelijkheden en aanpak!!