HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Certificaten
In een aantal branches heeft LQ Projects organisaties geholpen met het behalen van speciale certificaten. Voorbeelden hiervan zijn:

   - Installatiebranche
      - BRL 6000
      - Toezicht laagspanningsinstallaties;
   - Revalidatiebranche
      - Revakeur
      - SEMH erkenning Therapeutische elastische kousen
      - SEMH erkenning Mammacare producten
   - Levensmiddelen
      - ISO 22000 (HACCP)
   - Medische hulpmiddelen
      - ISO 13485

Hieronder is dit per branche nader voor u uitgewerkt

Installatiebranche
BRL 6000 is zeer belangrijk certificaat in de installatiebranche. Formeel mag er voor bouwvergunningsplichtige projecten geen bouwvergunning worden afgegeven als de installateur niet in het bezit is van een geldige kwaliteitsverklaring. KOMO INSTAL is dé kwaliteitsverklaring voor de gehele installatiebranche en wordt afgegeven als aan de eisen van BRL 6000 wordt voldaan. Door het overleggen van deze kwaliteitsverklaring kan worden aangetoond dat het product (installatie) voldoet aan de eisen van de Bouwregelgeving en is verdere toetsing niet nodig. Veel Gemeenten hanteren deze regels nog niet, maar dat zal in de toekomst wel het geval worden. BRL 6000 is ontwikkeld voor een groot aantal deelgebieden. De belangrijkste deelgebieden in de installatiebranche zijn:

   - BRL 6000-01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen;
   - BRL 6000-02 Middelgrote elektrotechnische installaties (tot en met 80A) van bouwwerken, anders
     dan individuele woningen;
   - BRL 6000-03 Grote elektrotechnische installaties (>3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele
     woningen;
   - BRL 6000-04 Gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen < 130 kW van individuele woningen;
   - BRL 6000-05 Middelgrote gasinstallaties (tot en met G16) en gasverbrandingstoestellen van
     bouwwerken, anders dan individuele woningen;
   - BRL 6000-06 Grote gasinstallaties (>G16) en gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders
     dan individuele woningen;
   - BRL 6000-07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen;
   - BRL 6000-08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
   - BRL 6000-16 Onderhoud en beheer van gasverbrandingstoestellen <130kW.

Criteria voor toezicht laagspanningsinstallaties is recent door de KEMA opgesteld en door de Arbeidsinspectie goedgekeurd. Om aan deze norm te voldoen moet de werkwijze van uit te voeren keuringen en inspecties volgens NEN 3140 aantoonbaar aan eisen voldoen. Zo worden er eisen gesteld aan:

   - Het op te stellen contract met de opdrachtgever;
   - De voorbereiding van de werkzaamheden;
   - De uit te voeren werkzaamheden;
   - De rapportage;
   - Meet- en beproevingsmiddelen;
   - Opleidingseisen medewerkers
   - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
   - Klachtenproces.

LQ Projects heeft documenten ontwikkeld die snel op de specifieke situatie van uw onderneming zijn aan te passen. Hiermee is certificatie snel mogelijk (binnen een half jaar).

Graag informeren wij u naar de mogelijkheden voor uw onderneming.

Revalidatiebranche

Revakeur certificaat is onmisbaar in de revalidatiebranche. Bij het adviseren in- en aanpassen van hulpmiddelen als rolstoelen is het van belang dat uw organisatie aan de gestelde eisen van Revakeur voldoet.

SEMH keurmerk voor Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) en Mammacare (FSZ) zijn onmisbaar voor ondernemingen die in deze markt willen opereren. LQ Projects heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat aan de nieuwste eisen van de SEMH voldoet. U hoeft dus niet "het wiel uit te vinden" om aan deze eisen aantoonbaar te voldoen.

Levensmiddelen

ISO 22000 is een kwaliteitsysteem specifiek voor de levensmiddelenindustrie. Als een kwaliteitssysteem is opgezet en ingevoerd dat aan deze norm voldoet dan wordt tevens voldaan aan HACCP. De kern van dit kwaliteitssysteem is het beheersen van de risico's in alle fasen van het productieproces. Daarom moet er een grondige risicoanalyse worden opgesteld waarbij alle risico's worden vastgesteld. Per risico moeten beheersmaatregelen worden genomen om de risico's zo laag mogelijk te laten zijn. Daarnaast zijn er een aantal praktische procedures nodig zoals "Recall" als het onverhoopt toch mis is gegaan.

Medische hulpmiddelen

ISO 13485 is een norm die wordt toegepast bij het produceren van medische hulpmiddelen. Het kwaliteitsysteem heeft veel overeenkomsten met de normen gesteld in ISO 9001, maar zijn op een aantal kritische onderdelen van de processen die in de medische hulpmiddelen aangescherpt. Hierbij moet je denken aan onderwerpen als:

   - Identificatie en naspeurbaarheid (de eisen zijn uiteraard scherp);
   - Steriel zijn van de producten;
   - Monitoren verandering in wet- en regelgeving;
   - Validatie van producten;
   - Etc.

Graag informeren wij u naar onze aanpak.